29.01.2021 Отчет за четвърто тримесечие на 2020 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за четвърто тримесечие на дружеството към 31.12.2020 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет