30.07.2021 Отчет за второ тримесечие на 2021 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за второ тримесечие на дружеството към 30.06.2021 г.