02.10.2022 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 30.09.2022 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на

10.06.2022 Отчет за първо тримесечие на 2022г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за първо тримесечие на дружеството към 31.03.2022 г.