За нас

Съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на Дружеството, „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от три физически лица, а именно:

  • Самир Мюмюнов Мутишев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  • Петя Бончева Иванова – заместник-председател на Съвета на директорите и независим член
  • Сирма Илиева Атанасова – член на съвета на директорите

Акционери

„К1 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Пазардж ул. „Константин Величков” , притежава 1 809 740 броя акции с право на глас от капитала на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, което представлява 100 % от гласовете в Общото събрание на емитента.

Обслужващи дружества

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ е задължено да възложи на едно или повече дружества, разполагащи с необходимата организация и ресурси обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения в същите имоти. Форуком Фонд Имоти АДСИЦ е сключило договор с две обслужващи дружества – “КИДАТ ГРУП” ЕООД,, за извършване на проектантски, строително- монтажни, инженерингови и други дейности, съпътстващи развитието, поддръжката и застрояването на придобитите от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ недвижими имоти и “Буккипинг БК” ЕООД, за извършване на сечтоводни и други дейности.

Банка депозитар

По силата на договор за депозитарни услуги от 1 август 2006 г., сключен между „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ възлага, на основание и при условията, установени и допустими от закона, на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД да изпълнява безсрочно срещу възнаграждение функции на БАНКА-ДЕПОЗИТАР, състоящи се в депозитарни финансови услуги, а именно:

  • приема на съхранение парични средства и ценни книжа на Дружеството;
  • открива и обслужва сметки на името на Дружеството за притежаваните от него средства и ценните книжа;
  • поддържа регистър на ценни книжа, емитирани в Република България и притежавани от Дружеството, които са вписани в регистъра на Централния депозитар и регистъра на БНБ към подсметката на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД;
  • извършва плащания и операции по нареждане на Дружеството от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в Дружеството за пари и/или ценни книжа;
  • събира доходи, свързани с ценните книжа, емитирани в Република България,  и ги отнася по сметки на Дружеството;
  • отчита се пред Дружеството за поверените й активи и извършените операции.

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е вписана в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд от 09.12.1992 г. по фирмено дело 31848/1992 г. под парт. № 376, том 8, стр. 105.
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД притежава лиценз за извършване на банкова дейност съгласно решение № 340 от 19 ноември 1992 г. на БНБ.„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД отговаря на изискванията на чл. 173 от ЗППЦК и е включена в списъка на банките, които отговарят на тези изисквания, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” с Решение № 464 – БД/20 юли 2005 г. и от БНБ.

Устав на дружеството

Устав