10.06.2022 Отчет за първо тримесечие на 2022г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за първо тримесечие на дружеството към 31.03.2022 г.

31.03.2022 Годишен финансов отчет към 31.12.2021г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че годишния отчет на дружеството към 31.12.2021 г. е представен