30.05.2022 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *