30.10.2021 Отчет за облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за трето тримесечие на 2021 г.

Отчет за облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за трето тримесечие

30.10.2021 Отчет за трето тримесечие на 2021г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за трето тримесечие на дружеството към 30.09.2021 г.

30.07.2021 Отчет за второ тримесечие на 2021 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за второ тримесечие на дружеството към 30.06.2021 г.