tr>

30.04.2021 Отчет за първо тримесечие на 2021 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за първо тримесечие на дружеството към 31.03.2021 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

06.04.2021 Изявление- съобщение.

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че могат да се запознаят със следното съобщение:

Съобщение

05.04.2021 Годишен отчет към 31.12.2020г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че годишния отчет на дружеството към 31.12.2020 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

29.01.2021 Отчет за четвърто тримесечие на 2020 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за четвърто тримесечие на дружеството към 31.12.2020 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

02.10.2020 Уведомление за изплащане на паричен дивидент

Уведомление

30.09.2020 Отчет за второ тримесечие на 2020 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за второ тримесечие на дружеството към 30.06.2020 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

30.09.2020 Отчет за първо тримесечие на 2020 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за първо тримесечие на дружеството към 31.03.2020 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

30.09.2020 Протокол от редовно Общо събрание на акционерите


На 28.09.2019 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg. .
Протокол от Общото събрание може да изтеглите тук

 

12.09.2020 г. Добавяне н а въпрос към дневния ред на редовното общо събрание на акционерите


Добавяне н а въпрос към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите
По реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118 ал.2. т.4 от ЗППЦК.

Добавяне на въпрос към дневния ред на редовно общо събрание на акционеритетук

 

28.08.2020 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо
от ТЗ и от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на
директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 28.09.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на
управление на Дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват
акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото
събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

 

28.08.2020 г. Годишен отчет към 31.12.2019 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Севлиево, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2019 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Годишен доклад за дейността
Счетоводни справки на КФН
Информация чл.41
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Декларация на одитора
Декларация за корпоративно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

10.02.2020 Уведомление за промяна на устав


На 10.02.2020 г. е вписан новия устав на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ
Устав на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ тук

 

04.02.2020 Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите


На 04.02.2020 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg. .
Протокол от Общото събрание може да изтеглите тук

 

30.01.2020 Отчет за четвърто тримесечие на 2019 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за четвъртото тримесечие на дружеството към 31.12.2019 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Отчет

03.01.2020 г. Извънредно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115 от ЗППЦК във връзка с чл. 223
от ТЗ и от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на
директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 04.02.2020 г. от 10:00 часа, на адреса на
управление на Дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват
акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото
събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

 

03.01.2020 Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите


На 30.12.2019 г. от 10:00 часа, в гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg. .
Протокол от Общото събрание може да изтеглите тук

 

15.12.2019 г. Добавяне н а въпрос към дневния ред на извънредното общо събрание


Добавяне н а въпрос към дневния ред на извънредното общо събрание
По реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118 ал.2. т.4 от ЗППЦК.

Добавяне на въпрос към дневния ред на изънредното общо събрание тук

 

29.11.2019 г. Извънредно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо
от ТЗ и от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на
директорите на Дружеството свиква извънредно годишно Общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 30.12.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на
управление на Дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стара Планина” № 87
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват
акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото
събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

 

29.10.2019 Отчет за трето тримесечие на 2019 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за третото тримесечие на дружеството към 30.09.2019 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Декларация
Допълнителна информация
Инфо чл.7
Информация чл.41
Междинен Доклад за Дейността
Финансов отчет
Приложение 9
Междинен финансов отчет

31.07.2019 Отчет за второ тримесечие на 2019 година

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, уведомява всички заинтересувани лица, че отчетa за второто тримесечие на дружеството към 31.06.2019 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Декларация
Допълнителна информация
Инфо чл.7
Информация чл.41
Междинен Доклад за Дейността
Финансов отчет
Приложение 9
Форми на КФН-30.06.2019

04.04.2019 г. Смяна на седалището и адреса на управление

Уведомление за смяна на седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

 

 

27.03.2019 г. Уведомление за промяна дялово участие

Уведомление по чл.100ш от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

22.03.2019 г. Уведомление за заличаване на прокурист

Уведомление по чл.100ш от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

19.03.2019 г. Уведомление за промяна дялово участие


Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

15.03.2019 г. Уведомление за промяна дялово участие

Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

27.02.2019 г. Годишен отчет към 31.12.2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2018 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Декларация на одитора
Декларация за корпоративно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

08.03.2019 г. Протокол от Общо събрание на акционерите


На 05.03.2019 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 22 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg.

Протокол от Общото събрание може да изтеглите тук

07.03.2019 г. Вписване на прокурист

На 28.02.2019 г. по електронната партида на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ в Търговския регистър беше вписан като прокурист Самир Мюмюнов Мутишев, действащ само заедно с изпълнителния директор.

Приложение: Уведомление по чл.114б от ЗППЦК от прокуриста

01.02.2019 г. Извънредно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо
от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на
директорите на Дружеството свиква извънредно годишно Общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11:00 часа, на адреса на
управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22.
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват
акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото
събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

 

29.01.2019 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Иформация по приложение 9

29.10.2018 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Информация по приложение 9

26.07.2018 г. Финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2018 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Декларация Изп. директор
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл.7

27.06.2018 г. Протокол от Общо събрание на акционерите


На 25.06.2018 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg.


Протокол от Общото събрание може за изтеглите тук

11.05.2018 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2018 г., което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Материалите за Общото събрание може да изтеглите тук

26.04.2018 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2018 г.


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. е представен в„Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg


Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Информация по приложение 9

28.03.2017 г. Годишен отчет към 31.12.2017 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2017 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Декларация на одитора
Декларация за корпоративно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

23.01.2018 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2017 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg


Справка уведомление на КФН

Пояснителни бележки

Иформация по приложение 9

20.10.2017 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2017 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Справка уведомление на КФН

Пояснителни бележки

Информация по приложение 9

27.07.2017 г. Финансов отчет за дейността за първо шестмесечие на 2017 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Декларация Изп. директор
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл.7

01.06.2017 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 31.05.2017 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg.

Протокол от Общото събрание може за изтеглите тук

 

27.04.2017 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2017 г., което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.


Материалите за Общото събрание може да изтеглите тук

25.04.2017 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2017 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Информация по приложение 9

29.03.2017 г. Годишен отчет към 31.12.2016г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2016 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Декларация на одитора
Декларация за корпоративно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

24.01.2017 г. Финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2016г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Иформация по приложение 9

26.10.2016 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2016 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2016 г. – 30.09.2016 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Справка уведомление на КФН
Пояснителни бележки
Иформация по приложение 9

15.09.2016г. Уведомление

Уведомление

28.07.2016 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2016 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация

Декларация Изп. директор

27.06.2016 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 27.06.2016 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 22 се проведе реовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg.

Протокол от Общото събрание може за изтеглите тук

 

19.05.2016 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2016 г., което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.


Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

27.04.2016 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2016 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

14.03.2016 г. Годишен отчет към 31.12.2015г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2015 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление
Програма за добро корпоратовно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

22.01.2016 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация

Декларация Изп. директор

12.11.2015 г. Уведомление за дялово участие


В изпълнение изискванията на чл.148б и чл.100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ постъпи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК от „ФОРУКОМ“ АД , за придобити 15 000 броя акции от капитала на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, с която сделка дяловото участие на „ФОРУКОМ“ АД в капитала на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ достигна 25,58%. Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 12.11.2015 г.

22.10.2015 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2015 г. – 30.09.2015 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

29.07.2015 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

24.06.2015 г. Протокол от Общо събрание на акционерите


На 24.06.2015 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 22 се проведе реовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg.

Протокол от Общото събрание може за изтеглите тук

21.05.2015 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

29.04.2015 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2015 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

16.03.2015 г. Годишен отчет към 31.12.2014г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2014 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление
Програма за добро корпоратовно управление
Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба 28
Карта за оценка на Корпоративно управление

29.01.2015 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2014 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

29.10.2014 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2014 г.


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2014 г. – 30.09.2014 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет

Бележки към финансов отчет

Счетоводни справки на КФН

Отчет за дейността

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Декларация Изп. директор

30.07.2014 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2014 г.


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2014 г. – 30.06.2014 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg


Финансов отчет

Бележки към финансов отчет

Счетоводни справки на КФН

Отчет за дейността

Допълнителна информация

Вътрешна информация

Декларация Изп. директор

01.07.2014 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 27.06.2014 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg


Протокол

21.05.2014 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2014 г., което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

21.05.2014 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2014 г. – 31.03.2014 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

27.03.2014 г. Годишен отчет към 31.12.2013г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2013 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на счетоводителя
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление
Програма за добро корпоратовно управление

 

30.01.2014 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2013 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

24.10.2013 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

30.07.2013 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

09.07.2013 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 08.07.2013 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg

Протокол

31.05.2013 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2013 г., което ще се проведе на 08.07.2013 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

24.04.2013 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2013 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

26.03.2013 г. Годишен отчет към 31.12.2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2012 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на ДВИ
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление
Програма за добро корпоратовно управление

30.01.2013 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2012 г. – 31.12.2012 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

30.10.2012 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2012 г. – 30.09.2012 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

26.07.2012 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2012 г. – 30.06.2012 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

02.07.2012 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 29.06.2012 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор”, „Българска фондова борса – София” АД и в Investor.bg

Протокол (Protocol.pdf)

18.05.2012 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2012 г., което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

26.04.2012 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2012 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2012 г. – 31.03.2012 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

29.03.2012 г. Годишен отчет към 31.12.2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2011 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет (Schet_otchet_2011_FFI.xls)
Счетоводна политика (FFI_opovestiavane_2011.pdf)
Счетоводни справки на КФН (KFN_formi_2011.xls)
Годишен доклад (FFI_Annual_report_2011.pdf)
Информация по Приложение 11 (FFI_Info_Pril_11.pdf)
Доклад на регистрирания одитор (doklad.PDF)
Декларация директор (FFI_ADSIC_declaration_Director.pdf)
Декларация на ДВИ (FFI_ADSIC_declaration_DVI.PDF)
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление (2012_03_19_FFI_INFO_KORP_unie.pdf)
Програма за добро корпоратовно управление (FFI_progr_korp_upr.pdf)

27.10.2011 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2011 г. – 30.09.2011 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

27.07.2011 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2011 г. – 30.06.2011 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

01.07.2011 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 30.06.2011 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор” и „Българска фондова борса – София” АД

Протокол

19.05.2011 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл.  223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, на 30.06.2011 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 30.06.2011 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

27.04.2011 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2011 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2011 г. – 31.03.2011 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

28.03.2011 г. Годишен отчет към 31.12.2010 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2010 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на ДВИ
Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление
Програма за добро корпоратовно управление

31.01.2011 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2010 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

27.10.2010 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2010 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

27.07.2010 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2010 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2010 г. – 30.06.2010 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

 

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

01.07.2010 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл.  223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, на 02.08.2010 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 02.08.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

30.04.2010 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2010 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2010 г. – 31.03.2010 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

11.03.2010 г. Годишен отчет към 31.12.2009 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2009 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Счетоводна политика
Счетоводни справки на КФН
Годишен доклад
Информация по Приложение 11
Доклад на регистрирания одитор
Декларация директор
Декларация на ДВИ
Програма за добро корпоратовно управление

 

29.01.2010 г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2009 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2009 г. – 31.12.2009 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

28.10.2009 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2009 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2009 г. – 30.09.2009 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

30.07.2009 г. Финансов отчет за дейността за второ тримесечие на 2009 г.

 

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2009 г. – 30.06.2009 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Счетоводни справки на КФН
Отчет за дейността
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларация Изп. директор

 

13.05.2009 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл.  223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, на 22.06.2009 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:00 часа на 22.06.2009 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Материалите за Общото събрание може за изтеглите тук

28.04.2009 г. Финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2009 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2009 г. – 31.03.2009 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет Бележки към финансов отчет Счетоводни справки на КФН Отчет за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Декларация Изп. директор

30.03.2009 г. Годишен отчет към 31.12.2008 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният отчет на дружеството към 31.12.2008 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет Счетоводна политика Счетоводни справки на КФН Годишен доклад
Информация по Приложение 11 Доклад на регистрирания одитор Декларация Изп. директор Декларация на ДВИ

 

 

30.01.2009г. Финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2008 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2008 г. – 31.12.2008 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет Бележки към финансов отчет Счетоводни справки на КФН Отчет за дейността Допълнителна информация Вътрешна информация Декларация Изп. директор

 

 

06.11.2008 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 05.11.2008 г. от 10:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор” и „Българска фондова борса – София” АД

Протокол на Съвета на директорите

29.10.2008 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2008 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2008 г. – 30.09.2008 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет , Бележки към финансов отчет , Счетоводни справки на КФН , Отчет за дейността , Допълнителна информация , Вътрешна информация , Декларация Изп. директор , Декларация ДВИ

24.09.2008 г. Извънредно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, на 05.11.2008 г. от 10:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22.
Покана , Материали , Протокол на Съвета на директорите

 

31.07.2008 г. Финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2008 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.04.2008 г. – 30.06.2008 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Финансов отчет , Бележки към финансов отчет , Счетоводни справки на КФН , Отчет за дейността , Допълнителна информация , Вътрешна информация , Декларация Изп. директор , Декларация ДВИ

НОВИНИ
16.07.2008 г. Протокол от Общо събрание на акционерите

На 15.07.2008 г. от 12:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ. Протоколът е публикуван и на страниците на „Комисията за финансов надзор” и „Българска фондова борса – София” АД

Протокол  

30.06.2008 г. - Заявки за записване на акции от увеличението на капитала

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 31.03.2008 год., публикация в Държавен вестник бр. 56/20.06.2008 год., относно увеличаване на капитала на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково /6F4/, Ви уведомяваме за следното:
- брой акции преди увеличението: 715 000;
- броят на издадените права: 715 000;
- броят акции, предложени за записване: 1 430 000;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/2;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция по емисионна стойност от 1,10 лв. и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните от него права, умножен по две;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.10 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата 30.06.2008 г.
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.07.2008 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 30.06.2008 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 15.07.2008 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 22.07.2008 год.;
- начална дата за записване на акциите: 30.06.2008 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 06.08.2008 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Загора Финакорп АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ ОББ АД, клон Хасково;
- Присвоеният борсов код на издадените права ще бъде оповестен допълнително.
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 27.06.2008 год. /петък/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 25.06.2008 год. /сряда/

Заявки за записване на акции от увеличението на капитала на дружеството могат да се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в: офиса на “Загора Финакорп” АД, адрес: гр. Хасково, ул. “Преслав” № 14, тел. 038/ 628612, тел./факс 038/ 661187, и адрес:гр.Стара Загора, ул.Хр.Ботев № 117, вх.Б, тел.042/600203 и факс. 042/623457, е-mail: zfh@abv.bg. Заявката е публикувана на www.forucom-imoti.com

Заявка Уведомление от инвестиционни посредници

 


21.05.2008 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл.  223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ” АДСИЦ, на 15.07.2008 г. от 12:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22.

Покана Материали Протокол на Съвета на директорите

 

 

21.05.2008 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл.  223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ” АДСИЦ, на 15.07.2008 г. от 12:00 часа, в град Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22.

Покана Материали Протокол на Съвета на директорите

24.04.2008 г. Финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2008 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2008 г. – 31.03.2008 г. е представен в „Комисия за финансов надзор”, „Българска фондова борса-София” АД и на обществеността посредством Раздел Бюлетин в www.investor.bg

Декларация Изп. директор
Декларация ДВИ
Вътрешна информация
Отчет за дейността
Финансов отчет
Счетоводни справки
Бележки към финансов отчет

 

31.03.2008 г. – Увеличение на капитала

На заседание на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, проведено на 31.03.2008 г. в гр. Хасково бе взето решение да бъде увеличен капитала на дружеството от 715 000 броя акции на 2 145 000 броя акции чрез публично предлагане на 1 430 000 броя нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лева. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право, което ще даде възможност да бъдат записани 2 нови акции.

Протокол от Съвета на директорите

 

29.03.2008 г.Годишен финансов отчет за дейността - 2007 г.


Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че годишният финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г. е представен в „Комисия за финансов надзор” и „Българска фондова борса-София” АД съответно чрез системите E-REGISTER и EXTRI и е публикуван в раздел Бюлетин на Интернет страница www.investor.bg  

документи:

Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Бележки към финансов отчет
Доклад на одитора
Годишен финансов отчет за 2007 г. по форми на КФН
Годишен доклад за дейността
Декларация на Изпълнителния директор
Декларация на ДВИ

 

 

31.01.2008 г. Финансов отчет за дейността за последното тримесечие на 2007 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.10.2007 г. – 31.12.2007 г. е представен в „Комисия за финансов надзор” и „Българска фондова борса-София” АД.

документи:

Декларация Изп. Директор Декларация ДВИ Вътрешна информация Отчет Финансов отчет Счетоводни справки Бележки към финансов отчет

 

29.10.2007 г. Финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2007 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.07.2007 г. – 30.09.2007 г. е представен в „Комисия за финансов надзор” и „Българска фондова борса-София” АД.

декларация, декларация 1, декларация 2, финансов отчет, форми, отчет, справки

27.07.2007 г. Счетоводни отчети за второто тримесечие на 2007 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, уведомява всички заинтересувани лица, че тримесечният финансов отчет на дружеството за периода 01.04.2007 г. – 30.06.2007 г. е представен в „Комисията за финансов надзор” и „Българска фондова борса – София” АД.

(Interim_report, Fin_report)

25.07.2007 г. Уведомление за дялово участие

В резултат на сделка за продажба на 2000 акции на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, регистрирана на 24.07.2007 г., броят на акциите притежавани от „Екватор газ” ЕООД намалява от 109 036 бр. на 107 036 бр. (от 15,25% на 14,97%).

12.07.2007 г. Предварителен договор за продажба на части от недвижим имот

С оглед на инвестиционните намерения, публикувани в Проспекта за предлагане на ценни книжа, Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково сключи предварителен договор  за продажба на части от собствени недвижими имоти, представляващи: УПИ ХІ-8436, с площ 3 554 кв. м., находящ се в гр. Хасково -СИЗ, квартал 6. Производствена сграда на 4 етажа със сутерен, застроена върху 1 111.36 кв. м., с обща разгъната застроена площ 4 912.64 кв. м. сутерен и част от партерен етаж, ведно със съответните общи части към тях, и рампа, с приблизителна разгъната застроена площ от 1 540 кв. м., ведно със съответната идеална част от земята. Цената на посочения недвижим имот е 330 162 лв. без ДДС, от която 250 000 лв. без ДДС са платени при сключване на предварителния договор, а останалата част от цената ще бъде заплатена при сключване на окончателния договор за продажба.

04.07.2007 г. Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2007 г.

 На проведеното ОСА от 29.06.2007 год. на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково бяха взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството: Адресът на управление е гр. Хасково, ул. Добруджа 10;
- Не разпределя дивидент за 2006 год.
- реализираната загуба за финансовата 2006 год. да бъде покрита за сметка на премийни резерви от емитирани от дружеството ценни книжа.